REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez BLUE TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku, za pośrednictwem serwisu internetowego www.hyperbook.pl/sklep/pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez BLUE TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku usług płatnych i nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§ 1 Definicje
  1. Biuro Usługodawcy - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Użytkowników, pod adresem: ATRIUM Promenada ul. Ostrobramska 75c / 3.84 klatka nr. 3 (3 Piętro), 04-175 Warszawa.
  2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Usługodawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  Zamówione Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Użytkownik ma możliwość aktywowania za pośrednictwem klucza licencyjnego oraz linku do pobrania Treści cyfrowej, dostarczanych do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia, bądź za pośrednictwem spersonalizowanego linku służącego do samodzielnej aktywacji Treści cyfrowej, dostarczanego do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Sposób dostarczenia oraz instalacji Treści cyfrowej, a także wymogi techniczne, każdorazowo wskazane są na Stronie Internetowej Serwisu, w karcie danej Treści cyfrowej.
  4. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Usługodawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
  5. Funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
  6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
  7. Integracja – połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
  8. Interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.
  9. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.
  10. Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
  11. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  12. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.
  13. Oferta – oznacza ofertę na świadczenie Usługi Diagnostyki i/ lub Usługi naprawy, przedstawioną przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, przesłanej Użytkownikowi na skutek skierowania przez niego zapytania ofertowego, złożonego za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.
  14. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  15. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  16. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
  17. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
  18. Usługodawca - oznacza BLUE TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku (15-443), Al. Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, NIP:5423145352, REGON: 200303272, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968001; e-mail: info@hyperbook.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
  Numer BDO - 000009077.
  19. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
  20. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.hyperbook.pl/sklep/pl.
  21. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
  22. Towar z elementami cyfrowymi –Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
  23. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  24. Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
  25. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  26. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  27. Usługa Diagnostyki ("Usługa") - odpłatna usługa poprzedzająca każdorazowo Usługę Naprawy, polegająca na przesłaniu przez Użytkownika na jego koszt do Usługodawcy sprzętu, zdiagnozowaniu przez Usługodawcę rodzaju ewentualnych usterek, oraz - o ile zaistnieją - poinformowaniu o nich oraz o koszcie naprawy Użytkownika, po czym w zależności od decyzji Użytkownika - odesłanie sprzętu do Użytkownika bez dokonania naprawy, bądź zawarcie Umowy Naprawy, na zasadach opisanych w Regulaminie.
  28. Usługa Naprawy ("Usługa") - oznacza płatną usługę polegającą na wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności prowadzących do usunięcia usterki/ usterek zdiagnozowanej/ zdiagnozowanych w ramach Usługi Diagnostyki z dołożeniem należytej staranności wymaganej od podmiotu profesjonalnie świadczącego swoje usługi przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartej Umowy, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej i najwyższych standardów jakości.
  29. Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na:
  a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
  b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;
  c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
  30. Usługa czyszczenia i konserwacji ("Usługa") - odpłatna usługa przedstawiona przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, polegająca w szczególności na czyszczeniu układu chłodzenia z kurzu i brudu w odniesieniu do laptopów wszystkich producentów, a ponadto na aplikacji nowej warstwy pasty termoprzewodzącej na rdzeń procesora i (opcjonalnie) układu graficznego. Szczegółowy zakres Usługi każdorazowo wskazany jest na Stronie Internetowej Serwisu.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
  1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
  2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Microsoft Edge 109 lub Internet Explorer 11 lub Chrome 110 lub FireFox 109 lub Opera 95 lub Safari 11 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
  3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
  4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
  6. Każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu, zawarte są informacje o funkcjonalności i interoperacyjności danej Treści cyfrowej. W szczególności w celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę, Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu.
  7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  8. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
  9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
§ 3 Rejestracja
  1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
  2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym.
  3. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
  4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
§ 4 Składanie zamówień na Towary, Treści cyfrowe oraz Usługę czyszczenia i konserwacji
  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
  2. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Serwisu.
  4. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, Treść cyfrową lub Usługę czyszczenia i konserwacji, którymi jest zainteresowany. Dodanie Towaru, Treści cyfrowej lub Usługi czyszczenia i konserwacji do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA", zamieszczonego pod danym Towarem, Treścią cyfrową lub Usługą czyszczenia i konserwacji, prezentowanymi na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, Treść cyfrową lub Usługę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
  W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest Usługa, Użytkownik każdorazowo przed wysyłką zamówienia jest informowany o cenie brutto, dokładnym zakresie, terminie i sposobie spełnienia świadczenia.
  5. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia Usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Użytkownik jest informowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę w pełni, utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  6. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy są Treści cyfrowe, Użytkownik przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. Użytkownik jest informowany, o utracie prawa odstąpienia od Umowy w takim wypadku.
  7. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Podczas rozmowy telefonicznej Użytkownik wskazuje Usługodawcy nazwę Towaru, Treści cyfrowej lub Usługi czyszczenia i konserwacji, spośród znajdujących się na Stronie Internetowej Serwisu, ilość Towaru, Treści cyfrowych lub Usług czyszczenia i konserwacji, jaką chciałby zamówić oraz określa formę płatności a w odniesieniu do Towaru - sposób i adres Dostawy, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Usługodawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Usługodawca informuje Użytkownika o cenie łącznej wybranych Towarów i/ lub Treści cyfrowych i/lub Usług czyszczenia i konserwacji oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy (w odniesieniu do Towarów), a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Użytkownik zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy. W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest Usługa, Użytkownik każdorazowo jest informowany o cenie brutto, dokładnym zakresie, terminie i sposobie spełnienia świadczenia.
  8. Usługodawca potwierdza Użytkownikowi treść zaproponowanej Umowy, utrwaloną – według wyboru Użytkownika - na papierze, bądź w formie wiadomości elektronicznej – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy.
  9. Oświadczenie Użytkownika o zawarciu Umowy, złożone przez niego po otrzymaniu od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa powyżej w §4 ust. 8, jest utrwalone na papierze lub innym Trwałym nośniku.
  W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest dostarczenie Treści cyfrowej/ świadczenie Usługi, Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy (wraz z oświadczeniem o zawarciu Umowy, o którym mowa powyżej).
  10. Po zawarciu Umowy za pośrednictwem telefonu, Usługodawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru i/lub Treści cyfrowej i/lub Usługi będących przedmiotem Umowy, cenę brutto, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Użytkownik zobowiązany jest ponieść w związku z Umową.
  11. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru i/lub Treści cyfrowej i/lub Usługi czyszczenia i konserwacji, kolor (w odniesieniu do Towaru) oraz ilość, spośród Towarów/ Treści cyfrowych/ Usług czyszczenia i konserwacji, prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu oraz swoje dane teleadresowe.
  12. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest dostarczenie Treści cyfrowej/ świadczenie Usługi, Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy.
  13. Po otrzymaniu od Użytkownika drogą elektroniczną wiadomości o której mowa powyżej, Usługodawca przesyła Użytkownikowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów/ Treści cyfrowych/ Usług czyszczenia i konserwacji oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem (w odniesieniu do Towarów), jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść z tytułu Umowy. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że zawarcie przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar/ Treść cyfrową/ Usługę czyszczenia i konserwacji. Na podstawie podanych przez Usługodawcę informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość elektroniczną wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy (w odniesieniu do Towarów), a dodatkowo - w sytuacji gdy przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Treści cyfrowej/ świadczenie Usługi, określić, czy wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy (zgodnie z  Regulaminu).
  14. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy.
  15. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 14 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa.
  16. Po zawarciu Umowy, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi będącemu Konsumentem jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia adres.
§ 5 Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
  1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o Treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również Towar, który służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej.
  2. Do umowy, na mocy której Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
  3. Usługodawca dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
  4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
  5. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
  6. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy.
  7. Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli:
  a) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub;
  b) Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
  8. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej spoczywa na Usługodawcy.
  9. W razie odstąpienia przez Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta od umowy przepis §5 ust. 29 stosuje się odpowiednio.
  10. Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
  11. Ponadto Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
  a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
  b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
  c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
  c) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  d) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, która została udostępniona Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
  12. Usługodawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przez czas:
  a) dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub;
  b) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
  13. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a) poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
  14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w §5 ust. 11 lub §5 ust. 12, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §5 ust. 11 lub §5 ust. 12, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
  15. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w sposób ciągły, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
  16. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
  17. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
  18. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową określonego w ustępie powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
  19. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
  20. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w §5 ust. 12 powyżej, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
  21. Domniemania określone w §5 ust. 17 i §5 ust. 19 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
  a) środowisko cyfrowe Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  b) Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
  22. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  23. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
  24. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
  25. Usługodawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
  26. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do §5 ust. 23 i §5 ust. 24;
  b) Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z §5 ust. 25 powyżej;
  c) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową;
  d) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w §5 ust. 22;
  e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
  27. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
  28. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest istotny.
  29. Po odstąpieniu od umowy Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które:
  a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  c) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  d) zostały wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta, którzy nadal mogą z nich korzystać.
  30. Usługodawca udostępnia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w §5 ust. 29 lit. a do §5 ust. 29 lit. c.
  31. Usługodawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Usługodawcy.
  32. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta z nich faktycznie korzystał.
  33. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
  34. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
  35. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  36. Usługodawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
  37. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w §5 ust. 36 powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.
  38. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w §5 ust. 36 powyżej.
  39. Jeżeli zmiana, o której mowa w §5 ust. 36 powyżej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w §5 ust. 37 i §5 ust. 38 powyżej.
  40. W przypadku, o którym mowa w§5 ust. 36 powyżej Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w §5 ust. 36 powyżej, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
  41. Przepisu §5 ust. 40 nie stosuje się, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.
§ 6 Płatności
  1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Użytkownik będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
  2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
  b) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy z opcją odbioru osobistego w Biurze Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Użytkownika procesu składania zamówienia w Serwisie Internetowym, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Usługodawcy, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
  c) karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu DotPay informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
  d) kartą płatniczą, przelewem bankowym lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, z opcją odbioru osobistego w Biurze Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu DotPay o dokonaniu płatności przez Użytkownika, zaś Towar wydany w Biurze Usługodawcy);
  e) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia) - dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest Towar (z wyłączeniem Treści cyfrowych);
  f) system płatności "leaselink", obsługiwany przez LeaseLink sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od Leasing Plus sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu płatności za zamówiony Towar).
  g) system płatności leasing online GRENKE, obsługiwany przez Grenkeleasing Sp. z o.o z siedzibą we Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od Grenkeleasing Sp. z o.o z siedzibą we Poznaniu płatności za zamówiony Towar);
  h) system płatności ratalnych "CA Raty", obsługiwany przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu płatności za zamówiony Towar);
  i) system płatności ratalnych "eRaty Santander Consumer Bank", obsługiwany przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu płatności za zamówiony Towar);
  j) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Biurze Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Użytkownika procesu składania zamówienia w Serwisie Internetowym, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Usługodawcy);
  3. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
  4. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
§ 7 Dostawa
  1. Usługodawca realizuje Dostawę Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Towar/ Treść cyfrową będące przedmiotem Umowy, bez wad.
  3. Usługodawca zamieszcza na Stronie Internetowej Serwisu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
  4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Serwisu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu.
  5. Zamówione Towary są dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  6. Zamówione Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Użytkownik ma możliwość aktywowania za pośrednictwem klucza licencyjnego oraz linku do pobrania Treści cyfrowej, dostarczanych do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia, bądź za pośrednictwem spersonalizowanego linku służącego do samodzielnej aktywacji Treści cyfrowej, dostarczanego do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Sposób dostarczenia oraz instalacji Treści cyfrowej, a także wymogi techniczne, każdorazowo wskazane są na Stronie Internetowej Serwisu, w karcie danej Treści cyfrowej.
  7. W dniu wysłania Towaru do Użytkownika (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Usługodawcę.
  8. Użytkownik obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
  9. Użytkownik ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Biurze Usługodawcy w Dni robocze, po wcześniejszym ustaleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, terminu odbioru.
  10. Usługodawca na życzenie Użytkownika na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu zamówienia lub w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, przesyła fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary/ Treści cyfrowe/ Usługi odpłatne, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.
  11. W przypadku nieobecności Użytkownika pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Użytkownik będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Serwisu Internetowego przez Dostawcę, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Użytkownikiem termin i koszt Dostawy.
§ 8 Diagnostyka i naprawa sprzętu
Użytkownik, któremu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji
  1. Użytkownik, któremu przysługują skuteczne uprawnienia z tytułu gwarancji, za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, może zgłosić żądanie naprawy gwarancyjnej Towaru, będącego przedmiotem zgłoszonej reklamacji z tytułu gwarancji, wypełniając w tym celu dedykowany formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyłając go drogą elektroniczną do Usługodawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
  2. Po przesłaniu formularza, o którym mowa powyżej, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem na podany przez niego numer telefonu, bądź na podany przez niego adres poczty elektronicznej, celem dokonania wstępnej diagnozy zgłoszonych usterek oraz ustalenia dogodnego dla Użytkownika sposobu i terminu dostarczenia do Usługodawcy Towaru, będącego przedmiotem zgłoszonej reklamacji z tytułu gwarancji. Szczegółowe zasady postępowania określone są w treści gwarancji, każdorazowo prezentowanej na Stronie Internetowej Serwisu.
  3. Dostarczenie reklamowanego Towaru do Usługodawcy, jego diagnostyka i usunięcie wady (naprawa), jak również odesłanie za pośrednictwem kuriera naprawionego Towaru do Użytkownika, następuje na koszt Usługodawcy.
§ 9 Diagnostyka i naprawa sprzętu
Użytkownik, któremu nie przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi
  1. Użytkownik, któremu nie przysługują skuteczne uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi, za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, może złożyć zapytanie ofertowe w przedmiocie diagnostyki sprzętu, z jednoczesnym zgłoszeniem zapytania w przedmiocie ewentualnej naprawy sprzętu.
  2. Użytkownik może składać zapytania ofertowe na nieodpłatną usługę diagnostyki sprzętu, z jednoczesnym zgłoszeniem zapytania w przedmiocie ewentualnej naprawy sprzętu w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, poprzez przyjęcie Oferty Usługodawcy.
  4. W celu skorzystania z usług, o których mowa w , Użytkownik wypełnia dedykowany formularz i przesyła go drogą elektroniczną do Usługodawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
  5. Zwrotnie Użytkownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającą dane rejestrowe Usługodawcy, wszystkie szczegóły Oferty na Usługę Diagnostyki sprzętu, w tym między innymi cenę brutto Usługi odpłatnej; możliwe formy oraz termin płatności; zakres Usługi odpłatnej i sposób jej realizacji; główne cechy świadczenia, będącego przedmiotem Oferty na Usługę; termin spełnienia świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia; jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść w związku z Umową. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że w przypadku zawarcia przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga to za sobą obowiązek zapłaty a dodatkowo - informację, że w razie spełnienia świadczenia w pełni, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy, o ile wyrazi zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Na podstawie podanych informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość elektroniczną wskazując wybraną formę płatności oraz określić, czy wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i z tym momentem zostaje zawarta pomiędzy stronami Umowa o świadczenie usługi Diagnostyki sprzętu.
  6. Po realizacji Usługi Diagnostyki, Użytkownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającą dane rejestrowe Usługodawcy, wszystkie szczegóły Oferty na Usługę Naprawy sprzętu, w tym między innymi cenę brutto Usługi odpłatnej; możliwe formy oraz termin płatności; zakres Usługi odpłatnej i sposób jej realizacji; główne cechy świadczenia, będącego przedmiotem Oferty na Usługę; termin spełnienia świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia; jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść w związku z Umową. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że w przypadku zawarcia przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga to za sobą obowiązek zapłaty a dodatkowo - informację, że w razie spełnienia świadczenia w pełni, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy, o ile wyrazi zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Na podstawie podanych informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość elektroniczną wskazując wybraną formę płatności oraz określić, czy wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i z tym momentem zostaje zawarta pomiędzy stronami Umowa o świadczenie usługi Naprawa sprzętu.
  7. Po zawarciu Umowy, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi będącemu Konsumentem jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  8. Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
§ 10 Rękojmia dla Przedsiębiorców
  1. Usługodawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.
  2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.
  Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.
  3. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  4. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Usługodawca.
  5. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Użytkownik może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Użytkownik żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
  6. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Użytkownik może kierować przykładowo w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
  7. Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Użytkownika.
  8. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@hyperbook.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.
§ 11 Gwarancja
  1. Towary sprzedawane przez Usługodawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
  2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Serwisu.
§ 12 Niezgodność towaru z umową
Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
  1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
  2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
  a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
  b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
  c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
  c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w §12 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §12 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
  4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  a) zostało ono przeprowadzone przez Usługodawcę lub na jego odpowiedzialność;
  b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
  5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
  6. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w §12 ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
  7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
  8. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
  10. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
  11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Usługodawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.
  12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Usługodawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
  14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a) Usługodawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z §12 ust. 8 powyżej;
  b) Usługodawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z §12 ust. 10 do §12 ust. 12 powyżej;
  c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od §12 ust. 7 do §12 ust. 12 powyżej;
  e) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
  15. Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  16. Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.
  17. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
  18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
  19. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
  20. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  21. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
§ 13 Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość
  1. Użytkownik będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
  a) dla Umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;
  b) dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy.
  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Usługodawcy, tj.: BLUE TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA, Al. Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5 (15-443), Białystok, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy, tj.: info@hyperbook.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
  4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
  6. W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu.
  9. W wypadku odstąpienia Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
  10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Usługodawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Serwisu.
  11. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  12. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  13. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  14. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
  15. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie.
  16. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  17. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§ 14 Usługi nieodpłatne
  1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych/ świadczenie Usługi odpłatnej. Reklamacja może być złożona w dowolnej formie - przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres info@hyperbook.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
  2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Chat;
  b) Formularz kontaktowy;
  c) Formularza zgłoszeniowy w zakresie serwisu gwarancyjnego/ pogwarancyjnego;
  d) Powiadom o dostępności;
  e) Prowadzenie Konta Użytkownika;
  f) Newsletter;
  g) Wyszukaj zlecenie;
  h) Zamieszczanie opinii.
  3. Usługi wskazane w §14 ust. 2 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  5. Usługa nieodpłatna Chat, dostępna jest na Stronie Internetowej Serwisu, umożliwia rozmowę z konsultantem, jak również pozostawienie adresu e - mail w celu zwrotnego uzyskania kontaktu.
  6. Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Chat, możliwa jest w każdej chwili i polega na nie korzystaniu z komunikatora zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.
  7. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy.
  8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
  9. Usługa Formularz zgłoszeniowy w zakresie serwisu gwarancyjnego/ pogwarancyjnego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu, w zakładce: "Gwarancja i serwis" wiadomości do Usługodawcy w przedmiocie zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji (na zasadach opisanych w treści gwarancji, każdorazowo prezentowanej na Stronie Internetowej Serwisu) lub w przedmiocie zgłoszenia zapytania dotyczącego Usługi Diagnostyki i/ lub Usługi Naprawy przez Użytkownika, któremu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji.
  10. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz zgłoszeniowy w zakresie serwisu gwarancyjnego/ pogwarancyjnego, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
  11. Usługa nieodpłatna Powiadom o dostępności polega na umożliwieniu przez Usługodawcę Użytkownikowi wysłania za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu prośby o przesłanie przez Usługodawcę jednorazowego powiadomienia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, gdy produkt wskazany przez Użytkownika, będzie dostępny w Sklepie.
  12. Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Powiadom o dostępności, możliwa jest w każdej chwili i polega na nie korzystaniu z usługi zamieszczonej na Stronie Internetowej Serwisu.
  13. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  14. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
  15. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
  16. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub po poinformowaniu Usługodawcy o takim żądaniu pocztą elektroniczną.
  17. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Serwisu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
  18. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
  19. Usługa Wyszukaj zlecenie polega na umożliwieniu przez Usługodawcę Użytkownikom sprawdzenie statusu realizacji Usługi Diagnostyki sprzętu i/lub Naprawy sprzętu, poprzez wprowadzenie przez Użytkownika numeru zlecenia w dedykowanym formularzu i przesłanie formularza drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
  20. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Wyszukaj zlecenie, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań.
  21. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę, Użytkownikom publikacji na Stronie Internetowej Serwisu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących w szczególności Towarów, Treści cyfrowych, Usług odpłatnych.
  22. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika na Stronie Internetowej Serwisu.
  23. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
§ 15 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści
  1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  2. Użytkownik oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §14 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §14 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §14 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §16 Regulaminu.
  5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §14 Regulaminu treści, które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §16 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §14 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Serwisu.
§ 16 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
  1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
  2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.
§ 17 Ochrona danych osobowych
  1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
§ 18 Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną
  1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
  3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
§ 19 Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami Regulaminu.
  6. Umowy ze Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Sign in

Hyperbook